{* *}

Közeleg az EPR rendszer első adatszolgáltatása a határidő: 2023. október 20-a.

2023-09-28
Kiterjesztett gyártói felelősség rendszere (EPR)

2023. július 1-től a termékdíj szabályozás mellett egy új rendszer, a kiterjesztett gyártói felelősség rendszere (EPR) is megjelent. Cikkünkben bemutatjuk a rendszer alapvető működését és felhívjuk a figyelmet a lényeges teendőkre.


Érintett termékek köre

 

A szabályozás hatálya alá az ún. körforgásos termékek tartoznak. Az EPR kötelezettség kiterjed a csomagolásokra, az egyes egyszer használatos és egyéb műanyag termékekre (pl. pohár, ételtároló edény), az elektromos és elektronikus berendezésekre, az elemekre és akkumulátorokra, a gépjárművekre, a gumiabroncsokra, az irodai és reklámhordozó papírra, a sütőolajra és zsírra, a textiltermékekre, valamint a fából készült bútorokra.

 

Mikor keletkezik díjfizetési kötelezettség?

 

A kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség a körforgásos termék első forgalomba hozatalával keletkezik.

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése szempontjából forgalomba hozatalnak minősül

  • a körforgásos termék tulajdonjogának első belföldi ingyenes vagy visszterhes átruházása,
  • a saját célú felhasználás
  • az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adóraktárból vagy a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény szerinti termékdíj raktárból a termék belföldre történő kitárolása

 

Saját célú felhasználásnak minősül

  • a körforgásos termék, vagy más termék tartozékaként vagy alkotórészeként, gazdasági tevékenység körében való használata, amennyiben a használatot követően a termék belföldön válik hulladékká

 

  • a külföldi előállítású csomagolás végleges elválasztása a terméktő

 

Mentesülhetünk díjfizetés alól, ha az újrahasználható csomagolószer a kötelezettség keletkezésétől számított 365 napon belül igazoltan külföldre visszaszállításra kerül.

 

Nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni – az újrahasználható csomagolószerből első alkalommal létrehozott csomagolás belföldi forgalomba hozatala kivételével – az újrahasználható csomagolószerből létrehozott csomagolás forgalomba hozatala esetén, ha a csomagolás létrehozására felhasznált újrahasználható csomagolószer az országos hulladékgazdálkodási hatóság újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába felvételre került.

Megjegyzendő e körben, hogy a környezetvédelmi termék díj és a EPR rendszer eltérő fogalomrendszerrel dolgozik. A csomagolószer és a csomagolás közötti különbség az, amely a két szabályozás közötti különbségtételt jelenti. Míg a környezetvédelmi termékdíjas szabályozásban a csomagolószer gyártója lesz a kötelezett, a kiterjesztett gyártói felelősség rendszerben a csomagolás előállítója, tehát aki az árut csomagolja és azt értékesíti, annak csomagolásával együtt.

 

Kit terhel a díjfizetési kötelezettség?

 

A díj fizetési kötelezettség a körforgásos termék gyártó általi forgalomba hozatalával keletkezik. A gyártó fogalmát a Hulladék törvény tartalmazza, miszerint gyártó a termék előállítója, továbbá – ha a terméket nem Magyarország területén állítják elő – az, aki a terméket gazdasági tevékenysége körében Magyarország területén elsőként forgalomba hozza (importáló).

 

Milyen kötelezettségeket ír elő a jogszabály?

  • Bejelentkezési, nyilvántartásba vételi kötelezettség

 

A gyártónak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő bejelentkezését megelőzően elektronikusan regisztrálni kell a koncessziós társaságnál (mohu.hu). A kijelölt gyártói kötelezettséget teljesító szervezet a koncessziós társaság lesz, amely a MOL Nyrt. mint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat elvégzését elnyert társaság által létrehozott MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt.

A hatósági feladatokat a hulladékgazdálkodási hatóság fogja ellátni. A hatósági nyilvántartásba vétel az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál az OKIR rendszer alkalmazásával történik.

 

  • Nyilvántartás vezetési kötelezettség

 

A gyártóknak 2023. július 1-től nyilvántartást kell vezetniük KF kód szerinti részletezettséggel az általuk forgalomba hozott körforgásos termékek mennyiségére nézve, a nyilvántartási lesz az alapja az adatszolgáltatásnak.

 

A KF kód (körforgásos kód) egy nyolc kód, amelynek a felépítése az alábbi:

1.

1. és 2. karakter

Termékáramot vagy az abból képződött hulladékot jelölő kód  

2.

3. és 4. karakter

Anyagáram kód  

3.

5. és 6. karakter

Csoport kód  

4.

7. karakter

Kötelezettséget jelölő kód  

5.

8. karakter

Származáskód

 

  • Adatszolgáltatási (bevallási) és díjfizetési kötelezettség

 

Az adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékgazdálkodási hatóság felé kell teljesíteni. A tárgynegyedévet követő hónap 20-áig kell adatot szolgáltatni a gyártóknak az OKIR rendszer alkalmazásával. Az országos hulladékgazdálkodási hatóság az adatokat továbbítja a koncessziós társaság részére. Ez lesz az alapja a koncessziós társaság által kibocsátott számlának. A díjfizetés számla alapján történik, amelynek fizetési határideje a kézhezvételtől számított 15 nap. Az első számlákat várhatóan november elején kapják meg az érintettek.

A gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértéke a gyártó által forgalomba hozott, a tárgynegyedévre vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő körforgásostermék-mennyiség és az adott termékre megállapított egységnyi díjtétel szorzata.

Szemben a környezetvédelmi termékdíjjal, az EPR nem minősül adónak. Viszont a rendszer sajátossága, hogy a termékdíjból levonható az EPR díj, tehát nem merül fel kettős adóztatás ugyanannak a terméknek a vonatkozásában.

 

  • Számlakép kialakítása

 

A gyártónak a körforgásos termék forgalomba hozataláról szóló számlán, vagy számla hiányában a forgalomba hozatalt bizonyító okiraton fel kell tüntetni a következő szöveget: „A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli”.

Ki fogja a fenti kötelezettségek teljesítését ellenőrizni?

Mivel az EPR díj nem minősül adónak, így az adóhatóságnak nem lesz joga ellenőrzést lefolytatni vagy szankcionálni. Ezeket a feladatok az országos hulladékgazdálkodási hivatal fogja ellátni. Mulasztás esetén az elején várhatóan felszólítással fognak élni, de lehetősége van a hatóságnak az adott termék forgalmazását is felfüggeszteni vagy bírságolni is.

 

Összefoglalva kijelenthető, hogy mindenképpen érdemes szakértő segítségével, minősíteni a vállalkozáson átfutó termékeket, kialakítani a nyilvántartásokat és megvizsgálni, hogy milyen mentességek érvényesíthetőek, továbbá, hogy milyen módokon lehet csökkenteni a díj fizetési és az adminisztrációs kötelezettségeket.Dr. Dóda Balázs ügyvéd, adótanácsadó