{* *}

A korlátolt felelősség áttörése. Volt tag, ügyvezető felelősségének egyes kérdései

2024-02-27
Adóeljárás-volt tag-ügyvezető felelőssége-korlátolt felelősség áttörése

A hatóságoknak viszonylag széles paletta áll rendelkezésre annak érdekében, hogy a korábbi ügyvezetőt, vagy tagot felelősségre vonja, és adott esetben áttörje a korlátolt felelősséget is. Az egyértelmű, hogy egy Bt. beltagja felelőssége korlátlan a társaság tartozásaiért, ezekért magánvagyonával is köteles helytállni.

 

Ugyanakkor egy korlátolt felelősségű társasági forma sem jelent feltétlen védettséget.


A Ctv. egyrészt lehetőséget biztosít a tag, vagy cégvezető 5 évre szóló eltiltására, ha a felelősségét a felszámolási eljárás során ki nem elégített hitelezői követelésért a bíróság jogerősen megállapította és a jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette. Az ilyen személy nem szerezhet gazdasági társaságban többségi befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, egyéni cég tagjává, továbbá nem lehet cég vezető tisztségviselője (képviselője).

 

A fenti eltiltás mind a korábbi, mind a fennálló, mind a jövőbeni jogviszonyokra vonatkozik. Tehát különbözik az adóhatóság által végzett, az adószám megállapításához kapcsolódó regisztrációs eljárás során megállapított akadályokhoz, az ugyanis a jövőbeni változásokhoz kapcsolódik. A bírói gyakorlat azonban egyértelmű a tekintetben, hogyha valamely cég ügyében a cégbíróság a vezető tisztségviselő eltiltásáról jogerősen rendelkezett, az érintett személyt automatikus végzéssel minden más cégben viselt vezető tisztségviselői tevékenységétől el kell tiltani.

 

A cégbíróság továbbá eltiltja a cégnek a kényszertörlési eljárás megindításának időpontjában vagy az azt megelőző két évben bejegyzett vezető tisztségviselőjét, korlátlan tagi felelősséggel működő cég esetén a cég tagjait (tagját), korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági társaság esetén a társaság többségi befolyással rendelkező tagját. Ezen szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a cég törlésére felszámolási eljárásban történő megszüntetést követően kerül sor, azonban a felszámolási eljárást kényszertörlési eljárás előzte meg.


A cégbíróság a felszámolási eljárást követően, folytatva a kényszertörlési eljárást, az eltiltásról a kényszertörlési eljárás iratai, különösen a törvénysértő működésben való közrehatás vizsgálata során keletkezett bizonyítási eszközök alapján dönt, azonban szükség esetén további bizonyítást is lefolytathat.


A fenti eltiltási ok esetében, ha a Ctv. az eltiltás mellőzéséről nem rendelkezik, a cégbíróság az érintett személyt
a) követelés bejelentésének hiányában, valamint 500 000 forint összértéket meg nem haladó bejelentett követelések esetén egy évre,
b) 500 000 forint összértéket meghaladó, de 3 millió forintot el nem érő bejelentett követelések esetén három évre,
c) 3 millió forint összértékű vagy azt meghaladó bejelentett követelések esetén öt évre
eltiltja.


Az eltiltott személy az eltiltás hatálya alatt nem szerezhet gazdasági társaságban többségi befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, egyéni cég tagjává, továbbá nem lehet cég vezető tisztségviselője, továbbá cégvezetője, felügyelőbizottsági tagja sem.
 

Szintén a Ctv. rendelkezik arról, hogy amennyiben a korlátozott tagi felelősséggel működő céget a cégbíróság kényszertörlési eljárásban törölte a cégjegyzékből, a cég volt tagja korlátlanul felel a cég hitelezőjének kielégítetlen követelése erejéig, ha a tag a korlátolt felelősségével visszaélt. Több tag felelőssége egyetemleges. A jogszabály definíciója szerint, a korlátozott felelősségükkel visszaéltek azok a tagok, akik tartósan hátrányos üzletpolitikát folytattak, a cég vagyonával sajátjukként rendelkeztek, továbbá azok, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták vagy az általában elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a cég törvényes működésével nyilvánvalóan ellentétes.

 

Kitér továbbá a jogszabály a társaságtól megváló tag felelősségére is, ugyanis, az a volt tag, aki a kényszertörlési eljárás megindulását megelőző három éven belül ruházta át részesedését, korlátlanul felel a cég hitelezőjének kielégítetlen követelése erejéig, ha a korlátolt felelősségével tagsági jogviszony alatt visszaélt vagy a részesedésének átruházásakor rosszhiszemű volt. Mentesül a tag a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy az átruházás során jóhiszeműen és a hitelezői érdekek figyelembevételével járt el.

 

A felszámolási eljárás esetére a Cstv. rendelkezik, amennyiben az adósnak a jegyzett tőkéjének 50%-át meghaladó mértékű tartozása van, a hitelező kereseti kérelmére a bíróság megállapítja, hogy a felszámolási eljárás megindítását megelőző három éven belül részesedését átruházó, többségi befolyással rendelkező volt tag (részvényes) korlátlanul felel az adós ki nem elégített kötelezettségeiért.

A fenti esetekben a hatóságoknak, vagy hitelezőknek külön perben kell áttörniük és bizonyítani a volt tag felelősségét, ami egy, akár évekig is elhúzódó eljárást vonhat maga után.

 

Az adóeljárási törvény ugyanakkor egyes esetekben lehetőséget biztosít az adóhatóság számára, hogy saját határozatával kötelezze a jogi személy tartozásaiért korlátozottan felelős, részesedését átruházó tagot a jogi személytől nem behajtható adótartozás átruházott részesedéssel arányos részének erejéig. Ebben az esetben is van lehetőség kimentésre a helytállási kötelezettség alól, amennyiben a jogszabályban előírtakat bizonyítjuk.

 

A fenti két eljárás megindítására 90 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésre, ugyanakkor elmondható, hogy tapasztalataink alapján a hatóságok egyre gyakrabban élnek fenti lehetőségekkel, és sorra indítják az ilyen eljárásokat.Dr. Dóda Balázs ügyvéd, adótanácsadó