{* *}

§ Képviselet adóellenőrzések során

Nagy tapasztalattal rendelkezünk az adóhatósági ellenőrzések valamennyi típusa terén, hiszen azon kevés iroda közé tartozunk, ahol ügyvédeink mindegyike hosszú éveken keresztül dolgozott az adóhivatal különböző ellenőrzési területein, így belülről is ismerjük az adóhatóság gondolkodásmódját, szándékát. A gyakorlati és elméleti tapasztalatunknak köszönhetően magas szinten látjuk el Ön vagy cége képviseletét, legyen szó akár jogkövetési vizsgálatról, vagy egy hosszabb időszakot lefedő átfogó és bonyolult adóellenőrzésről. Valamennyi adóhatósági ellenőrzésnél a legfontosabb, hogy mielőbb profi szakemberekre bízza a képviseletet, ugyanis adott esetben a késlekedés, egy szerencsétlenül megtett nyilatkozat, vagy nem megfelelő időben benyújtott jogorvoslat olyan nem kívánt eredményre vezethet, amelyet az eljárás későbbi szakaszában már nehéz, vagy egyáltalán nem is lehet orvosolni. Munkánkat az Ön és vállalkozása érdekében, az adóhatósággal együttműködve végezzük, ahol célunk az eljárási esélyegyenlőség megteremtése, hiszen az eljárás során kötelezettségek nem csak az ügyfelet, hanem az adóhatóságot is terhelik.

§ Perképviselet

Az ügyfeleink számára kedvező döntés sok esetben csak a bírósági jogorvoslati lehetőségek igénybe vétele nyomán születik meg. Az adóperek terén kiemelkedő tapasztalattal rendelkezünk, legyen szó akár közigazgatási bíróság, vagy a Kúria előtti felülvizsgálati eljárásról. A megváltozott eljárási szabályok alapján az adóperek felgyorsultak, ugyanakkor szigorodtak az eljárási követelmények a bírósági beadványokkal szemben, illetve szűkültek és szűkülnek a rendkívüli jogorvoslati lehetőségek, ezért különösen fontos, hogy az ilyen perekben és a peres gyakorlatban jártas ügyvéd csapatra bízza az adóügyét. Az adóperek mellett nagy tapasztalattal rendelkezünk az egyéb közigazgatási és egyes polgári perekben is, különös tekintettel a cég tagját, ügyvezetőjét érintő felelősség megállapítása miatt indított perekre, melyekre az adóhatóság legújabb gyakorlata alapján egyre gyakrabban kerül sor. Képviseletünk a teljes eljárásra kiterjed, beleértve a lehetőség szerinti valamennyi jogorvoslati és eljárási lehetőség igénybe vételét.

§ Védőügyvéd gazdasági büntetőügyekben

Ügyvédcsapatunk kiemelt szakterülete a gazdasági büntetőjog (költségvetési csalás/adócsalás, sikkasztás stb.), ezen belül is hangsúlyozottan a nagy volumenű, határon átnyúló adócsalással (költségvetési csalással, ÁFA csalással) kapcsolatos büntetőügyek. Tapasztalatunk szerint, egyre gyakrabban fordul elő, hogy egy, a NAV adójogi szakterülete által indított ellenőrzéssel egyidejűleg ugyanazon tényállás alapján a NAV vámszerve büntetőeljárás keretében nyomozást is indít. Ebben az esetben a hatóság rendelkezésére álló fegyvertár sokkal szélesebb (kényszerintézkedések, zár alá vétel stb.) és sokkal szigorúbbak az eljárási szabályok is. Sok esetben az ügyfélnek csak egy egyszerű jogkövetési vizsgálatról van tudomása, ugyanakkor már nyomozás folyik ellene, mely során az új büntetőeljárási törvény adta lehetőséggel élve a nyomozók szélesebb jogkörrel folytathatnak titkos információgyűjtést (pl.: telefonlehallgatás), vagy tehetnek intézkedéseket a cégével szemben. A NAV által végzett ellenőrzések ugyanis lehetőséget teremtenek az adóhatóság revizorai számára, hogy belelássanak a cége működésébe, és amennyiben az adóellenőrzés során olyan, adatok, bizonyítékok kerülnek a birtokukba, melyek felvetik a büntetőjogi felelősség kérdését, akkor a revizor köteles ún. büntető jelzéssel élni, mely alapján a NAV nyomozók megindítják a büntetőeljárást. Emiatt nagyon fontos, hogy mind az adóügyekben, mind a gazdasági büntetőügyekben jártas, a büntetőeljárási szabályokat ismerő védőügyvéd csapatra bízza Ön és cége képviseletét.

§ Adótanácsadás, adóoptimalizálás

Egy vállalkozás üzleti folyamatait, szerződéseit, döntéseit előkészíti, megtervezi, igyekszik a lehető legnagyobb mértékben kiszűrni és minimalizálni a lehetséges kockázatokat. Csapatunk ebben segít Önnek és vállalkozásának azzal, hogy a jogszabályok adta lehetőségeket maximálisan kihasználva a vállalkozás számára a legkedvezőbb adótervezési tanácsot adjuk, legyen szó kis, vagy nagy vállalkozásról, kezdő, vagy gyakorlott, több éve működő adózóról. Az adótervezések során minden esetben figyelemmel vagyunk az adóhatóság legújabb gyakorlatára, a vonatkozó hazai és európai bírósági döntésekre is annak érdekében, hogy a legoptimálisabb adózási gyakorlatot alakítsuk ki az ön számára, vagy egy konkrét ügylet kapcsán a legkedvezőbb tanácsot adjuk.

Adótanácsadás, adóoptimalizálás körében különösen az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk ügyfeleink részére:

• adózással kapcsolatos egyedi kérdések vizsgálata és szakmai vélemények készítése
• állásfoglalás iránti kérelmek előkészítése és előterjesztése az adóhatóságnál, Pénzügyminisztériumnál
• a társaság képviselete adóigazgatási eljárás során, észrevételek, fellebbezések, felügyeleti intézkedés iránti kérelmek előkészítése
• adóhatósági határozatok bírósági felülvizsgálatakor a keresetlevél elkészítése és a megbízó képviselete a bírósági eljárásban
• szerződések adózási szempontból történő elemzése
• transzferár ellenőrzés során közreműködés
• holdingstruktúra kialakításával kapcsolatos adótanácsadás
• cégstruktúrák kialakítása, cégeladásokhoz és akvizíciókhoz kapcsolódó adótervezés, valamint magánszemélyek vagyontervezéséhez kapcsolódó adótanácsadás
• személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási kérdésekkel kapcsolatos tanácsadás
• adómentes juttatási lehetőségek megtervezése
• munkavállalói ösztönző rendszerekhez kapcsolódó tanácsadás, béren kívüli ösztönző rendszerek, munkavállalók képzéséhez kapcsolódó adókedvezmények
• társasági adókedvezmények igénybevételéhez kapcsolódó tanácsadás
• Kutatás-fejlesztéssel (K+F) kapcsolatos adótanácsadás
• általános forgalmi adózáshoz kapcsolódó tanácsadás
• kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) tanácsadás

 

§ Közreműködés egyes adóeljárásokban

Az egyes további adóeljárásokban is nagy gyakorlattal állunk rendelkezésére. Egyre több cégvezető kerül akár figyelmetlenségből, vagy akár egy korábbi cégben betöltött tagsági jogviszonya miatt eltiltásra egy egyszerű, a céget érintő változásbejegyzést (pl. székhelyváltás) követő adóregisztrációs eljárásban feltárt ok miatt. Az adóhatóság minden, a céget érintő bejegyzés, változásbejegyzés esetében vizsgálni köteles, hogy állnak-e fenn a társaság tagját, vagy vezetőjét érintő személyek estében kizáró okok. Ilyen körülmény fennállása esetén is lehetőség van kimentési okok előadására.
Vállaljuk képviseletét minden típusú adóeljárásban, legyen szó bejelentkezésről, felügyeleti intézkedésről, feltételes adómegállapításról, illetve mögöttes felelősség megállapításáról, vagy az Ön, vagy más adózó ügyében az adóhatóság előtti nyilatkozattételről.

§ Fizetési könnyítés, méltányossági eljárás, végrehajtás és felszámolás

Azzal sokan tisztában vannak, hogy amennyiben adótartozása egyösszegű megfizetésére nem képes, bizonyos feltételek fennállása estén az adóhatóság a tartozását elengedheti, vagy részletfizetést, fizetési halasztást engedélyezhet. Tudta-e azonban, hogy egyes esetekben további feltétel és körülmények igazolása nélkül, automatikusan vehető igénybe részletfizetés? Tudta-e, hogy az adóhatóságnak lehetősége van akár az ellenőrzés megindításával egyidejűleg az általa vélelmezett megállapításának megfelelő összeget ideiglenes biztosítási intézkedés keretében zárolnia/lefoglalnia? Ez esetben az akár évekig elhúzódó ellenőrzési eljárás végéig biztosítás alatt marad az Ön, vagy cége vagyona, és a hosszadalmas eljárás alatt, mire az igazát bebizonyítaná, gazdaságilag teljesen ellehetetlenül.
Nagy tapasztalattal állunk rendelkezésére fizetési könnyítési kérelmezése esetében, ugyanis az általunk képviselt ügyek egyikében sem született elutasító döntés! Vállaljuk képviseletét adó,- és bírósági végrehajtási, illetve felszámolási eljárásokban, akár Ön ellen indulna ilyen eljárás, akár Ön kezdeményezne hitelezőként adósa ellen végrehajtást, vagy felszámolást.

§ Klasszikus ügyvédi szolgáltatások

A szerződéskötési szabadság alapján a felek széles körben viszonylag szabadon alakíthatják szerződéseik és megállapodásaik tartalmát, meghatározhatják annak formáját. A polgári jog csak bizonyos esetekben ír elő kötelező ügyvédi képviseletet (pl. ingatlan átruházás, vagy cégeljárások), azonban minden szerződés esetében a későbbi jogviták elkerülése érdekében ajánljuk hozzáértő és gyakorlott ügyvéd közreműködését az okiratok megszerkesztésénél. Ez esetben garantálható, hogy az adott ügylet a felek szándékénak megfelelő joghatást fogja kiváltani.

Nagy tapasztalattal és gyakorlattal vállaljuk ügyfeleink részére a polgári jog területét érintő alábbi ügyvédi szolgáltatásokat:

Általános polgári jogi tanácsadás

 • szerződések értelmezése (pl. érvénytelenség, hatálytalanság, szerződésszegés, hibás teljesítés stb. vizsgálata)

Szerződések szerkesztése, véleményezése
 • tulajdonátruházó szerződések
 • vállalkozási szerződések
 • használati, forgalmazási szerződések
 • kártérítési felelősség vizsgálata, kártérítési igény érvényesítése

Ingatlant érintő ügyletek, és eljárások
 • ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződések (adásvétel, csere, ajándékozás stb.)
 • ingatlan jogi helyzetének tisztázása; terhek, széljegyek vizsgálata
 • telekalakítási eljárás
 • ingatlan tehermentesítésével kapcsolatos eljárás során a jogi képviselet ellátása
 • ingatlan használatára vonatkozó szerződések szerkesztése, véleményezése (bérlet, haszonbérlet stb.)
 • jogi képviselet földhivatali és egyéb hatóságok előtti eljárásokban

 

Az adózást, adóeljárásokat érintő szolgáltatásaink bemutatásánál érintettük már, hogy ügyvédeink mindegyike hosszú éveken keresztül dolgozott az adóhivatal különböző ellenőrzési területein, emellett csapatunk egyik ügyvéd tagja korábban mind a bírósági, mind az adóvégrehajtásban dolgozott, így a gyakorlati és elméleti tapasztalatunknak köszönhetően magas szinten látjuk el Ön vagy cége képviseletét az alábbi ügykörökben:

Gazdasági jog körébe tartozó szolgáltatások

 • általános tanácsadás, céges átvilágítások (ennek során adótanácsadó ügyvédeink és szükség esetén igazságügy könyvszakértő közreműködésével végzünk „due diligence” cégátvilágításokat, valamennyi szerződésre, céges gyakorlatra és az adózásra is kiterjedően)
 • képviselet csőd, felszámolási, végelszámolási eljárásban
 • felszámolás, végelszámolás indítása
 • fizetési meghagyásos eljárás, végrehajtási eljárás indítása
 • képviselet végrehajtási eljárásban

Cégalapítás, cégmódosítás, átalakulás
 • egyes cégformák társasági szerződésének, alapító okiratának elkészítése
 • cégalapítás
 • külföldi székhelyi vállalkozás magyarországi fióktelepének alapító okiratainak elkészítése
 • külföldiek közvetlen kereskedelmi képviseletének alapító okirata elkészítése
 • polgári jogi társaságot létrehozó szerződések
 • társasház tulajdont alapító szerződés
 • társasházi szervezeti működési szabályzata

Civil szervezetek alapítása
 • alapítványok alapító okirata, alakuló jegyzőkönyvek készítése
 • egyesületek alapító okirata, alakuló jegyzőkönyvek készítése
 • sportegyesületek alapszabálya, alakuló jegyzőkönyvek készítése
 • sportszövetségek és egyéb szövetségek alapító okirata, alakuló jegyzőkönyvek készítése